29-53-H/01 Pekař

Základní informace

Délka vzdělávání: 3 roky, denní forma studia
Forma vzdělávání: denní
Způsob ukončení vzdělávání: závěrečná zkouška
Poskytnuté vzdělání: střední vzdělání s výučním listem
Podmínky pro přijetí: úspěšné ukončení povinné školní docházky. Dobrý zdravotní stav. Určeno pro chlapce i dívky.

Tříletý učební obor zakončený závěrečnou zkouškou a získáním výučního listu.

Profil absolventa

Středoškolsky vzdělaný pracovník, který:

  • zpracovává základní suroviny, pomocné látky a přísady pro výrobu pekařských výrobků
  • vybere vhodné suroviny a přísady pro daný výrobek
  • ovládá a dodržuje správné technologické postupy a hygienické normy při výrobě chleba a pečiva
  • posuzuje zralosti kvásků a těst
  • ovládá obsluhu a základní údržbu potravinářských strojů a zařízení
  • vykonává činnosti související s prodejem pekařských výrobků
  • hodnotí kvalitu vstupních surovin, polotovarů i hotových výrobků dle norem
  • uplatňuje estetické hledisko při výrobě chleba a pekařských výrobků
  • vede evidenci při skladování a expedici výrobků

Uplatnění absolventa

Absolvent se uplatní při výkonu povolání pekař v pozici zaměstnance ve velkých, středně velkých i malých pekárnách nebo v obchodních zařízeních zabývajících se prodejem pekařských výrobků. Po nezbytném zapracování je absolvent rovněž připraven pro podnikatelskou činnost. Po úspěšném vykonání závěrečné zkoušky je možné studovat na dvouletém nástavbovém studiu ukončeném maturitní zkouškou.

Obor je podporovaný Olomouckým krajem formou stipendia:

1. ročník 300 Kč měsíčně

za vyznamenání na konci školního roku 1500 Kč

2. ročník 400 Kč měsíčně

za vyznamenání na konci školního roku 2500 Kč

3. ročník 500 Kč měsíčně

Čtrnáctidenní cyklus, v jednom týdnu žáci absolvují teoretickou výuku ve škole, ve druhém odborný výcvik, který výcvik probíhá v odborných učebnách školy, na pracovištích školy, v okolních zahradnických podnicích a na smluvních pracovištích sociálních partnerů.

Předmět 1. ročník 2. ročník 3. ročník
Český jazyk a literatura 1 1 1
Cizí jazyk 2 2 2
Fyzika 1 - -
Chemie 1 - -
Ekologie a biologie 1 - -
Matematika 1 1 2
Občanská nauka 1 1 1
Tělesná výchova 1 1 1
Literárně estetická výchova 1 1 1
Informační a komunikační technologie 1 1 1
Ekonomika - 1 1
Povinné odborné předměty      
Suroviny 2 2 1
Stroje a zařízení 1 1 1
Technologie 3 2 2
Prodej a odbyt - 1 -
Odborný výcvik 15 17,5 17,5

 

nahoru

často
hledáte

Webdesign a realizace ESMEDIA Interactive