Nadační fond

Nadace SOU zahradnického Zábřeh vznikla na ustavující schůzi rodičů žáků školy dne 13. září 1991 za účelem podpory studia a odborného růstu žáků SOU zemědělského zahradnického v Zábřehu. Nadace byla zaregistrována dne 11. října 1991 u referátu vnitřních věcí Okresního úřadu v Šumperku. Od té doby pracuje nepřetržitě do současné doby.

V souladu se zákonem č. 227/97 Sb. se statutární orgán nadace rozhodl pracovat dále jako nadační fond a podat žádost na zápis do nadačního rejstříku u Krajského obchodního soudu v Ostravě. Dále rozhodl uvést do souladu jméno nadačního fondu se jménem školy, k jejíž podpoře byla nadace zřízena. SOU zemědělské zahradnické bylo totiž v roce 1995 přejmenováno na SOU a OU Zábřeh.

V roce 2006 se změnil název školy SOU a OU na Střední školu a sociální péče a služeb. Nadační fond SOU a OU slouží i nadále potřebám školy, přestože k jeho přejmenování vzhledem k administrativní obtížnosti nedošlo.

Nadační fond spolupracuje se společností Mitas a.s.

Účel nadačního fondu

Nadační fond SOU a OU Zábřeh je zřízen k podpoře učňovských a studijních oborů zřízených ve škole, k zajištění kvalitní aktuální výuky, k pomoci sociálně slabým žákům a k rozvoji zájmové činnosti žáků a pedagogů. Finanční prostředky na tuto činnost NF získává prostřednictvím darů od organizací a podnikatelů, vlastní činností nebo z příspěvků rodičů žáků.

 • K naplnění svých záměrů bude podle svých možností především:
 • zajišťovat učebnice, učební pomůcky a přístroje
 • podporovat výuku cizích jazyků
 • podporovat talentované žáky ze sociálně slabších rodin
 • organizovat výměnné pracovní a studijní pobyty žáků a pedagogických pracovníků v zahraničí
 • podílet se na nákladech spojených se zvyšováním odbornosti vyučujících a žáků
 • organizovat veřejné akce sportovního a společenského charakteru, při nichž se může projevit a rozvíjet odbornost a zájmová činnost žáků a pracovníků školy
 • motivovat žáky ke zvýšení studijního úsilí formou odměn
 • podílet se na akcích umožňujících rozvoj tělesné zdatnosti žáků školy
 • podporovat zájmovou činnost žáků
 • podílet se na nákladech spojených s propagací školy a jejich studijních a učebních oborů

Orgány nadačního fondu

Orgány Nadačního fondu SOU a OU Zábřeh jsou správní rada, předseda správní rady a revizor. 
Předsedou správní rady byl od roku 1998 do roku 2021 RNDr. Jiří Matějček, současnou předsedkyní správní rady je Mgr. Veronika Pospíšilová.
Správní rada je v současné době tříčlenná. Revizorem NF je Ing. Lucie Maixnerová.

Kontakty nadačního fondu

Bližší informace o nadačním fondu, jeho činnosti a možnostech zasílání příspěvků poskytne předseda NF. 
Telefon: 583 551 420, e-mail: pospisilova.veronika@ssspzabreh.cz. Číslo účtu 24538841/0100.

nahoru

často
hledáte

Webdesign a realizace ESMEDIA Interactive