Školská rada

Zde najdete všechny potřebné informace a odkazy, které mají souvislost s činností Školské rady při Střední škole sociální péče a služeb Zábřeh. Pravomoci školské rady, náplň její práce a další detaily popisují §167 a §168 zákona č.561/2004 Sb. (Školský zákon).

Zřizovací listinou č. j. KUOK 110517/2015 ze dne 21. ledna 2016 byla s účinností od 1. 2. 2016 zřízena nová školská rada ve složení: Jana Meixnerová, Jana Ženčuchová (Boháčová), Michal Miškanin, Aleš Malý, Mgr. Martin Žouželka, Ing. Lucie Maixnerová (Filipová), PaedDr. Karel Crhonek, Ing. Vítězslav Martykán, Mgr. Radomír Pavlík.

 

Ředitelka školy svolala 23. 6. 2016 1. jednání nové školské rady. Školská rada zvolila svého předsedu  (Ing. Lucie Maixnerová) a dále projednala a schválila svůj jednací řád platný od 23. 6. 2016.

Seznam členů školské rady

Členové volení pedagogickými pracovníky školy:
Aleš Malý vedoucí učitel odborného výcviku SŠSP a S Zábřeh
Mgr. Martin Žouželka učitel SŠSP a S Zábřeh
Ing. Lucie Maixnerová učitelka SŠSP a S Zábřeh
Členové volení zletilými žáky a zákonnými zástupci nezletilých žáků
Jana Meixnerová operátorka, HDO, s. r. o.
Jana Ženčuchová studentka SŠSP a S Zábřeh
Michal Miškanin student SŠSP a S Zábřeh
Členové jmenovaní zřizovatelem
 PaedDr. Karel Crhonek  
 Ing. Vítězslav Martykán  
 Mgr. Radomír Pavlík  

Dokumenty ke stažení

Legislativní rámec ŠR (tj. Školský zákon o ŠR)

Citace ze školského zákona (č.561/2004 Sb.)

§ 167
Při základních, středních a vyšších odborných školách se zřizuje školská rada. Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Pokud je součástí právnické osoby více těchto škol, je možné zřídit jednu školskou radu. Při vyšší odborné škole se školská rada zřizuje vždy samostatně.

Školskou radu zřizuje zřizovatel, který zároveň stanoví počet jejích členů a vydá její volební řád. Třetinu členů školské rady jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci a studenti a třetinu volí pedagogičtí pracovníci dané školy. Členem školské rady nemůže být ředitel školy. Ve školách, které nejsou zřízeny státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí, plní úkoly zřizovatele podle věty první a druhé ředitel školy.

Týž člen školské rady nemůže být současně jmenován zřizovatelem, zvolen zákonnými zástupci nezletilých žáků a zletilými žáky a studenty nebo zvolen pedagogickými pracovníky školy.

Ředitel školy zajistí v souladu s volebním řádem řádné uskutečnění voleb do školské rady.

Nezvolí-li zákonní zástupci nezletilých žáků nebo zletilí žáci a studenti stanovený počet členů školské rady ani na základě opakované výzvy, jmenuje zbývající členy školské rady ředitel školy.

Funkční období členů školské rady je tři roky.

Školská rada zasedá nejméně dvakrát ročně; zasedání školské rady svolává její předseda, první zasedání školské rady svolává ředitel školy. Ředitel školy nebo jím pověřený zástupce je povinen zúčastnit se zasedání školské rady na vyzvání jejího předsedy. Školská rada na svém prvním zasedání stanoví svůj jednací řád a zvolí svého předsedu. K přijetí jednacího řádu se vyžaduje schválení nadpoloviční většinou všech členů školské rady.

§ 168

Školská rada

  • vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování,
  • schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,
  • schvaluje školní řád, ve středních a vyšších odborných školách stipendijní řád, a navrhuje jejich změny,
  • schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních a středních školách,
  • podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,
  • projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření,
  • projednává inspekční zprávy České školní inspekce,
  • podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy.

Ředitel školy je povinen umožnit školské radě přístup k informacím o škole, zejména k dokumentaci školy. Informace chráněné podle zvláštních právních předpisů (Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů) poskytne ředitel školy školské radě pouze za podmínek stanovených těmito zvláštními právními předpisy. Poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím tím není dotčeno.

O schválení dokumentů uvedených v odstavci 1 písm. b) až d) rozhodne školská rada do 1 měsíce od jejich předložení ředitelem školy. Pokud školská rada tento dokument neschválí, ředitel školy předloží dokument k novému projednání do 1 měsíce. Opakovaného projednání se účastní zřizovatel. Není-li dokument schválen ani při opakovaném projednání nebo pokud školská rada neprojedná dokumenty uvedené v odstavci 1 písm. b) až d) do 1 měsíce od jejich předložení ředitelem školy, rozhodne o dalším postupu bez zbytečného odkladu zřizovatel.

Ve školách, které nejsou zřízeny státem, krajem, obcí, nebo svazkem obcí, plní úkoly zřizovatele podle odstavce 3 ten, kdo ustanovil ředitele školy do funkce.

 

Jste zde: SŠSPaS Zábřeh  >  Školská rada

 

© SŠSPaS Zábřeh 2011   |   úvod   |   kontakty   |   podatelna   |   úřední deska   |   přijímací řízení   |   administrace   |   Tvorba webových stránek Užitečnýweb.cz